Otwórz menu

Ochrona przed upadkami na placach zabaw oraz obiektach rozrywkowo-zabawowych

W przedmiotowej publikacji przedstawiamy Państwu zbiór wytycznych skupionych wokół tematyki ochrona przed upadkami na placach zabaw oraz obiektach rozrywkowo-zabawowych. Zapraszamy Państwa do analizy określonych wskazówek, celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zabawy. W ramach Naszych usług przygotowujemy dla Naszych Klientów system kontroli zarządzania obiektami rozrywkowo-zabawowymi, w tym placów zabaw, gdzie zawarto m.in. wytyczne dot. ochrony przed upadkami na placach zabaw.

upadki na placach zabaw

Wytyczne dotyczące ochrony przed upadkami na placach zabaw i obiektach rozrywkowo-zabawowych

Gdzie jest to możliwe należy sprzęt wyposażyć w barierki oraz uchwyty.

Osłony oraz barierki na podestach lub podjazdach powinny zaczynać się od najniższego miejsca.

Do wysokości 60 cm nad ziemią nie jest wymagane stosowanie barierek ani osłon.

Jeśli urządzenie umożliwia dzieciom zabawę na wysokości powyżej 60 cm należy stosować barierki, wskazana jest także nawierzchnia amortyzująca upadki.

W przypadku, kiedy urządzenia nie są łatwo dostępne dla dzieci a upadek możliwy jest z wysokości poniżej 1 metra barierki czy osłony nie są wymagane, jednak odpowiednio bezpieczna nawierzchnia – tak.

Sprzęt, który nie jest łatwo dostępny dla dzieci a wysokość upadku z niego wynosi od 1 do 2 metrów należy wyposażyć w ochronne barierki oraz odpowiednią nawierzchnię.

Dla wszystkich urządzeń, w których maksymalna wysokość upadku to więcej niż 2 metry konieczne jest stosowanie barierek oraz amortyzującej nawierzchni.

Tam, gdzie konieczne jest stosowanie poręczy, muszą być one zamontowane na wysokości pomiędzy 60 cm a 85 cm ponad powierzchnią gdzie dziecko stoi w czasie zabawy. Średnica poręczy zastosowanych w tym przypadku nie powinna być większa niż 60 mm.

Kiedy konieczne jest stosowanie osłon, wskazane jest, aby były one zamontowane na wysokości pomiędzy 60 cm a 85 cm nad powierzchnią stania. Osłony takie powinny w całości otaczać platformę, poza miejscem przez które się na nią wchodzi lub z niej schodzi. Szerokość wszystkich wejść na platformę powinna być nie większa niż 50 cm, chyba, że mamy do czynienia z wejściem ze schodów, rampy, czy mostka, przy czym rozmiar wejścia nie powinien być szerszy niż schody, rampa czy mostek.

Jeśli wymagane jest zamontowanie barierek na urządzeniu łatwo dostępnym dla dzieci, powinny być one umieszczone na wysokości co najmniej 70 cm. Barierki powinny otaczać całą platformę zabawy z wyjątkiem miejsca, przez które się na nią wchodzi lub z niej schodzi. Szerokość każdego otworu nie może być większa niż 50 cm, chyba, że mamy do czynienia z dodatkową osłoną zabezpieczającą przed upadkiem z urządzenia.

Nie należy umieszczać żadnych pośrednich poręczy czy listew poziomych lub prawie poziomych, których dzieci mogłyby użyć jako stopni lub uchwytów do wspinania. Szczyty barierki powinny być tak skonstruowane, aby nie zachęcać dzieci do siadania lub stawania na nich.

Jakikolwiek element, który dziecko trzyma zwisając przy tym swobodnie całym ciężarem (w tym popularne poprzeczki drabinek) powinien mieć średnicę pomiędzy 16 mm a 45 mm.

Element, który nie służy do podtrzymywania całego ciężaru ciała dziecka, ale którego przeznaczeniem jest jedynie chwytanie w celu utrzymania równowagi w trakcie zabawy (różnego rodzaju poręcze czy barierki) nie powinien mieć średnicy większej niż 60 mm.

Szczeble drabinek czy stopnie nie powinny obracać się wokół własnej osi. Powinna być między nimi zachowana równa odległość (z wyjątkiem miejsca pomiędzy podłożem a pierwszym stopniem oraz pomiędzy platformą służącą do zabawy a ostatnim stopniem). Szczebelki oraz stopnie powinny być wypoziomowane (dopuszczalne odchylenie to ±3 mm). Szczeble powinny spełniać wymagania dotyczące chwytania lub trzymania.

Schody powinny mieć osłony lub barierki w zależności od ich wysokości. W przypadku schodów na wysokości do 1 m można używać osłon zamiast barierek przy czym przestrzeń poniżej osłony musi być mniejsza niż 60 cm. Osłony i bariery powinny być stosowane od najniższego stopnia i muszą spełniać wymogi stosowane dla chwytania lub trzymania. Powinny być zastosowane co najmniej trzy stopnie, które muszą być poziome (dopuszczalne odchylenie ±3 mm), zaś kąty pomiędzy nimi powinny być równe. Zalecane jest, aby stopnie miały co najmniej 11 cm głębokości oraz co najmniej 14 cm szerokości. Jeśli schody stosuje się na wysokości ponad 2 m nie powinno się używać jednego biegu stopni na całej wysokości, ale należy przewidzieć platformę pośrednią pomiędzy dwoma biegami schodów prowadzącymi do najwyższego miejsca zabaw. Na platformie pośredniej należy umieścić drugi bieg schodów, obrócony o co najmniej 90° od niższego, który będzie wiódł do najwyższej platformy zabawy. Platforma pośrednia powinna mieć długość co najmniej 1 m i być tak szeroka jak schody, które na nią prowadzą.

Pochylnie powinny mieć stałe nachylenie pod maksymalnym kątem 38°. Powinny być na nich stosowane barierki, poręcze lub osłony stosownie do ich wysokości. W przypadku pochylni stosowanych do 1 m można używać poręczy zamiast barierek o ile przestrzeń poniżej poręczy jest mniejsza niż 60 cm. Osłony i bariery powinny być stosowane od najniższego miejsca. Pochylnie powinny być równe na całej swej szerokości (dopuszczalne odchylenie ±3 mm), powinno się także zastosować specjalne środki, aby utrudnić przypadkowe pośliźnięcie się.

Jeśli na platformie znajduje się wejście na stromy element o kącie nachylenia 24 powyżej 45°, wówczas maksymalna szerokość barierki powinna wynosić 1,2 m. dla urządzeń łatwo dostępnych dla dzieci maksymalna szerokość otwartej przestrzeni w barierkach nie może być większa niż 50 cm a wysokość podestu nie może przekraczać 2 m.

Liny zamocowane jednym końcem powinny mieć średnicę pomiędzy 25 mm a 45 mm.

Liny zamocowane na obu końcach powinny mieć średnicę pomiędzy 16 mm a 45 mm.

Należy uzupełniać nawierzchnię sypką, zwracając szczególną uwagę na zagłębienia, które robią się np.: pod huśtawkami, na końcach ześlizgów, czy wokół karuzel.

Uszkodzone nawierzchnie syntetyczne należy bezzwłocznie naprawiać. Ochrona przed kolizjami

W szczególności polecamy przeczytanie normy w części dotyczącej urządzeń z wymuszoną siłą oraz zagadnień obszarów wolnych oraz wysokości upadku.

Obszar wolny (czyli przestrzeń, którą zajmuje dziecko bawiące się na urządzeniu i wykonujące ruch wymuszony przez to urządzenie), co do zasady, nie może pokrywać się z innymi obszarami czy z obszarem upadku (nie dotyczy to jednak urządzeń, składających się z kilku elementów stanowiących jedną całość).

W obszarze wolnym nie powinno być żadnych przeszkód, które mogą uderzyć w użytkownika lub w które użytkownik może uderzyć w czasie ruchu, choć części urządzeń, które składają się lub podnoszą samego użytkownika są dozwolone.

Ścieżki na placu zabaw nie powinny być wytyczone na obszarze wolnym.

W trakcie zabawy na urządzeniu i w jego najbliższym otoczeniu użytkownik nie powinien się zderzyć z niespodziewanymi przeszkodami, które mogłyby spowodować urazy.

Liny podwieszane o długości 1-2 metrów zamocowane na jednym końcu powinny być oddalone o co najmniej 600 mm od innych zamontowanych urządzeń i o co najmniej 900 mm od urządzeń kołyszących (w tym także innych lin). Nie jest wskazane umożliwianie dzieciom samodzielnego łączenia huśtawek lub innych urządzeń kołyszących z linami.

Liny podwieszane o długości 2-4 m powinny być oddalone o co najmniej 1 m od innych urządzeń.

Wysokość swobodnego upadku nie może przekroczyć 3 m (szczegółowe wyliczenia zawarte są w punkcie 4.2.8.1. normy PN-EN 1176-1). O strefie bezpieczeństwa można przeczytać wcześniej.

W obszarze upadku nie mogą znaleźć się żadne przeszkody, na które użytkownik mógłby spaść lub się o nie uderzyć, choć są pewne wyjątki dotyczące:

Wysokość swobodnego upadku dotycząca przylegających platform umieszczonych na wysokości powyżej 1 m – niższa platforma powinna być wyposażona w bezpieczną nawierzchnię.

Dla swobodnego upadku z urządzeń nie wyższych niż 600 mm można stosować twarde nawierzchnie. W przypadku wyższych urządzeń albo, kiedy mamy do czynienia z urządzeniami, które są wprawiane w ruch przez same dzieci (huśtawki, karuzele) bezpieczna nawierzchnia jest zawsze niezbędna.

Zgodnie z normami trawa jest dopuszczalna do stosowania na placach zabaw dla wysokości upadku do 1 m.

Równoważnie (o masie 25 kg i więcej) powinny być umieszczone na wysokości co najmniej 400 mm do podłoża. Powinny mieć ograniczenia w ruchu do 100 mm oraz nie mogą uderzać w elementy, które je podtrzymują. Od tych ostatnich równoważnia powinna być oddalona o co najmniej 230 mm.

Sprawdź naszą ofertę dla placów zabaw

Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw – skorzystaj z usług profesjonalistów Firma OPERAT i PRAWO Konrad Dziuba, która profil swojego działania skupia wokół […]

Czytaj więcej
System zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw

Bezpieczeństwo na placu zabaw – zaufaj specjalistom Poniżej uprzejmie przedstawiamy wszystkim zainteresowanym tematyką placów zabaw swoistego rodzaju kompendium traktujące o […]

Czytaj więcej
Procedura wypadkowa na placach zabaw

Wypadek na placu zabaw – zrób wszystko, aby do niego nie dopuścić Nieodłącznym elementem szeroko pojmowanej branży rozrywkowej są pozytywne […]

Czytaj więcej
Inspekcje na placach zabaw po zamontowaniu urządzeń

Inspekcja placu zabaw – zaufaj specjalistom OPERAT i PRAWO realizuje dla Klientów inspekcje na placach zabaw po zamontowaniu urządzeń. Nasze […]

Czytaj więcej
Przegląd placu zabaw (coroczna kontrola)

Przegląd placu zabaw – zaufaj specjalistom od kontroli placów zabaw Proponujemy Naszym Klientom obsługę w zakresie realizacji kontroli i przeglądów […]

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Przeglądy, atesty - email kontakt@rzeczoznawca-dmuchance.pl
Rzeczoznawca urządzeń rozrywkowych - adres Sandomierska 7 lok. 3, 41-902 Bytom
Wróć do góry
Zamknij menu