Otwórz menu

Nieprawidłowości na placach zabaw

Firma OPERAT i PRAWO Konrad Dziuba powstała m.in. po to, aby wspierać jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, czy też właścicieli indywidualnych w procesie dbałości o bezpieczeństwo na placach zabaw. Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze branży rozrywkowej pokazują, iż wciąż na placach zabaw występuje wiele nieprawidłowości, które stoją w sprzeczności z normami prawnymi i wytycznymi właściwymi dla placów zabaw. Niezgodności z prawem nie można lekceważyć, niemniej nadrzędnym problemem jest to, iż nieprawidłowości w obrębie obiektów rozrywkowych przekuwają swoją doniosłość na ilość wypadków, które kończą się poważnymi lub drobnymi urazami uczestników zabawy.

przeglądy placów zabaw

W niniejszym artykule postaramy się przedstawić Państwu listę wykrywanych nieprawidłowości, z którymi najczęściej spotykamy się jako rzeczoznawcy przeprowadzający przeglądy placów zabaw :

Dowiedz się więcej: place zabaw przeglądy

 1. Brak ogrodzenia. W wielu realizacjach placów zabaw nie przewidziano ogrodzenia danego obiektu, które przecież zabezpiecza przed wybieganiem dzieci poza plac. Dodatkowo stanowi zabezpieczenie przed dostępem zwierząt do obiektu zabawowego.
 2. Niewykonywanie regularnych przeglądów oraz czynności konserwacyjnych.
  W wielu przypadkach, w następstwie braku należytego zorientowania w treści przepisów prawa, administratorzy placów zabaw nie wykonują regularnych przeglądów oraz czynności konserwacyjnych na swoich obiektach. Należy w polu widzenia mieć fakt, iż urządzenia bez nadzoru i bieżącej konserwacji mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy. Przepisy prawa przewidują obowiązek realizacji następujących rodzajów przeglądów, których częstotliwość uzależniona jest głównie od obciążenia obiektu:

  • regularna kontrola przez oględziny (co 1 – 7 dni) – tu zalecamy prowadzenie tzw. bieżącej książki eksploatacji urządzeń, gdzie oznaczamy zakres przedmiotowy oraz podmiotowy kontroli,
  • kontrola funkcjonalna (co 1 – 3 miesięce),
  • coroczna kontrola podstawowa.Podczas kontroli funkcjonalnej należy sprawdzić stabilność urządzenia, jego funkcjonalność, zużycie i kompletność elementów.Place zabaw podlegają również obowiązkowemu przeglądowi rocznemu oraz pięcioletniemu nieruchomości jako elementy małej architektury (art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).
  • Wszelkie działania w ramach kontroli i nadzoru należy odnotować w dzienniku placu zabaw. Oprócz tego należy dołączyć świadectwa kontroli i badań technicznych, instrukcje kontroli, obsługi i konserwacji urządzeń. Niezwykle istotne jest sumienne i rzetelne prowadzenie dokumentacji dot. Powyżej wskazanych obszarów.
  • Celem kontroli corocznej jest ocena stanu fundamentów, nawierzchni, ujawnienie skutków korozji. Może to wymagać odkopania lub wymontowania różnych części. Kontrolę coroczną należy zlecić osobom posiadającym uprawnienia do pełnienia czynności kontrolnych urządzeń technicznych. Powinna być przeprowadzona po zimie. Wynikiem tej kontroli jest dokument stwierdzający stan sprawności technicznej urządzenia.
  • Kontrola regularna realizowana jest poprzez oględziny. Celem jej jest wykrycie zagrożeń wynikających ze zużycia elementów urządzeń oraz skutków wandalizmu.
 3. Brak zachowania stref minimalnych.
  Wokół każdej zabawki na placu zabaw musi być zachowana bezpieczna strefa, w której nie może się znaleźć inny element. W normie PN-EN 1176-1 podany jest wzór na określenie powierzchni upadku wokół każdej zabawki na placu zabaw: B=0,66xH+0,5m, gdzie B jest bezpieczną odległością, która równa się 0,66, mnożone przez H – wysokość swobodnego upadku (to wysokość na jaką dziecko może wejść) dodać 0,5 metra. W tej odległości nic nie ma prawa się znaleźć.
 4. Brak zakotwiczenia urządzeń.
  Urządzenia powinny być trwale związane z podłożem, aby zapobiec przesuwaniu urządzeń i zapewnić zachowanie wokół nich strefy bezpieczeństwa. Zakotwienie umożliwia stabilność urządzenia i ogranicza prawdopodobieństwo upadku uczestnika zabawy.
 5. Zanieczyszczenie placu zabaw oraz braz właściwego i regularnego nadzoru nad stanem czystości obiektu.
  Śmieci np. ostre, twarde, lub toksyczne przedmioty np. butelki, puszki, niedopałki papierosów, szkło itd., mogą zagrażać zdrowiu dzieci.
 6. Niewłaściwa nawierzchnia.
  Rodzaj zastosowanej nawierzchni zależy od wysokości swobodnego upadku. Może to być np. nawierzchnia bitumiczna, piasek, darń lub nawierzchnia syntetyczna.
  W/w normy określają wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku.
 7. Brak regulaminu lub regulamin zawierający niedozwolone klauzule.
 8. Brak oznaczenia urządzeń.
  Tabliczka znamionowa urządzenia powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano. Osobno powinien być zaznaczony poziom gruntu.
 9. Niewłaściwe zabezpieczenie sklejki.Norma wymaga, aby elementy urządzeń wykonane ze sklejki były zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Pomalowanie sklejki impregnatem koloryzującym jest niewystarczające.
 10. Korozja elementów metalowych.
  Zaniedbane, skorodowane urządzenia metalowe mają obniżoną wytrzymałość i stanowią zagrożenie.
 11. Błędy w fundamentowaniu.
  Zbyt płytkie zalewanie fundamentów lub przykręcanie sprężyn bujaków bezpośrednio do fundamentu grozi ich wyrwaniem. Norma PN-EN 1176-1 wyraźnie mówi jak wyposażenie placu zabaw ma być fundamentowane, a nawet zamieszcza rysunek. Tu również dopuszcza się do stosowania trzy przypadki:

  • fundamenty umieszcza się 40 cm pod powierzchnią gruntu,
  • jeżeli wierzchołek fundamentu wykonany jest jak na rysunku w normie, to
  • fundament może się znajdować 20 cm pod powierzchnią gruntu,
  • fundament jest całkowicie przykryty urządzeniem, jak w przypadku karuzel
  • tarczowych.
   Najczęściej spotkać można dwa rodzaje nieprawidłowości związane z fundamento- waniem:
  • zbyt płytkie zalewanie fundamentów (betonując sprzęt na placu zabaw nie można wyprofilować fundamentu zgodnie z wymaganiami normy, zatem jego górna powierzchnia musi być zagłębiona 40 cm pod powierzchnię). Równocześnie pamiętać należy, że drewno nie może stykać sie z gruntem,
  • przykręcanie sprężyn bujaków bezpośrednio do fundamentu, co skutkuje tym, że jego wierzch znajduje się na powierzchni lub tuż pod nią, a powinien się znaleźć 40 cm niżej.
 12. Niewłaściwe wymiary otworów grożące zakleszczeniem.
  Niebezpieczeństwo zakleszczeń jest dość powszechnie spotykaną nieprawidłowością. Norma PN-EN 1176-1 podaje wymiary otworów (wymiary w dowolną stronę), jakich nie można stosować podczas konstruowania wyposażenia placów zabaw, gdyż dziecko może w nich zaklinować paluszek, rączkę, główkę, czy inną cześć ciała. Dotyczy ta sprawa każdego otworu, okienka, drabin, otworów między stopniami schodów, w balustradach, daszkach itd. Zakazane wymiary otworów:

  • 8-25 mm
  • 30-80 mm
  • 110-230 mm.
  • Dozwolone są zatem otwory o wymiarach:
   • poniżej 8 mm
   • 25-30 mm
   • 80-110 mm
   • powyżej 230 mm.
 13. Ostre krawędzie.
  Częstą nieprawidłowością jest niewłaściwy sposób wykończenia urządzenia w procesie produkcyjnym, co skutkuje występowaniem ostrych krawędzi, które grożą zranieniem.
 14. Brak odpowiednich zabezpieczeń w karuzelach.
  W przypadku karuzel tarczowych najczęstszą nieprawidłowością jest brak dolnej płyty kryjącej użebrowanie tarczy. Twarde siedziska huśtawek zawieszone na sztywnych prętach. Ta poważna wada dotyczy głównie starszych huśtawek. Według normy siedzisko huśtawki powinno być wykonane z gumy i zawieszone na odpowiednim łańcuchu. Niezastosowanie się do tych wymogów zagraża zdrowiu i życiu dzieci.

Sprawdź naszą ofertę dla placów zabaw

Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw – skorzystaj z usług profesjonalistów Firma OPERAT i PRAWO, która profil swojego działania skupia wokół obsługi przedsiębiorców […]

Czytaj więcej
System zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw

Bezpieczeństwo na placu zabaw – zaufaj specjalistom Poniżej uprzejmie przedstawiamy wszystkim zainteresowanym tematyką placów zabaw swoistego rodzaju kompendium traktujące o […]

Czytaj więcej
Procedura wypadkowa na placach zabaw

Wypadek na placu zabaw – zrób wszystko, aby do niego nie dopuścić Nieodłącznym elementem szeroko pojmowanej branży rozrywkowej są pozytywne […]

Czytaj więcej
Inspekcje na placach zabaw po zamontowaniu urządzeń

Inspekcja placu zabaw – zaufaj specjalistom OPERAT i PRAWO realizuje dla Klientów inspekcje na placach zabaw po zamontowaniu urządzeń. Nasze […]

Czytaj więcej
Przegląd placu zabaw (coroczna kontrola)

Przegląd placu zabaw – zaufaj specjalistom od kontroli placów zabaw Proponujemy Naszym Klientom obsługę w zakresie realizacji kontroli i przeglądów […]

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Przeglądy, atesty - email kontakt@rzeczoznawca-dmuchance.pl
Rzeczoznawca urządzeń rozrywkowych - adres ul. Różana 9, 42-500 Będzin
Wróć do góry
Zamknij menu