Otwórz menu

Bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne na placach zabaw

Przedmiotowa publikacja ma na celu przybliżenie Państwu informacji w zakresie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego w kontekście funkcjonowania placów zabaw. Zachowanie wymogów bhp jest niezwykle ważnym elementem.

Bezpieczeństwo higieniczno sanitarne na placach zabaw

Dokonując analizy prawnej, wskazać trzeba, iż zgodnie z dyspozycją  art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością, obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.Przepisy nie określają częstotliwości wymiany piasku w piaskownicach ani nie wprowadzają obowiązku stosowania piasku posiadającego atest higieniczny. Zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust. 1a ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem art. 29–31), którą wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. W myśl art. 29 ust. 1 pkt 22 ww. ustawy, budowa obiektów małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę, jednak przepisy art. 30 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, nakładają obowiązek zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Dodatkowe warunki techniczne i lokalizacyjne dotyczące placów zabaw dla dzieci oraz miejsc rekreacyjnych, określone zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych. Określa ono minimalne wymagane nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci (§ 40 ust. 2), a także reguluje m.in. położenie ww. obiektów w przestrzeni, tj. wskazuje ich minimalną odległość od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, od miejsc 119 Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm. 120 Dz. U. z 2019 r. poz. 1239. Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo- -rekreacyjnej.

Firma Operat i Prawo oprócz usług w zakresie przeglądów placów zabaw, udziela wsparcia prawnego dla właścicieli oraz administratorów placów zabaw w kontekście wymagań, jakie prawo stawia przed takimi obiektami jak plac zabaw.

Sprawdź naszą ofertę dla placów zabaw

Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw – skorzystaj z usług profesjonalistów Firma OPERAT i PRAWO, która profil swojego działania skupia wokół obsługi przedsiębiorców […]

Czytaj więcej
System zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw

Bezpieczeństwo na placu zabaw – zaufaj specjalistom Poniżej uprzejmie przedstawiamy wszystkim zainteresowanym tematyką placów zabaw swoistego rodzaju kompendium traktujące o […]

Czytaj więcej
Procedura wypadkowa na placach zabaw

Wypadek na placu zabaw – zrób wszystko, aby do niego nie dopuścić Nieodłącznym elementem szeroko pojmowanej branży rozrywkowej są pozytywne […]

Czytaj więcej
Inspekcje na placach zabaw po zamontowaniu urządzeń

Inspekcja placu zabaw – zaufaj specjalistom OPERAT i PRAWO realizuje dla Klientów inspekcje na placach zabaw po zamontowaniu urządzeń. Nasze […]

Czytaj więcej
Przegląd placu zabaw (coroczna kontrola)

Przegląd placu zabaw – zaufaj specjalistom od kontroli placów zabaw Proponujemy Naszym Klientom obsługę w zakresie realizacji kontroli i przeglądów […]

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Przeglądy, atesty - email kontakt@rzeczoznawca-dmuchance.pl
Rzeczoznawca urządzeń rozrywkowych - adres ul. Różana 9, 42-500 Będzin
Wróć do góry
Zamknij menu